The Theories of Chén Cháng Xìng 陳長興 – Part 8

而要非勉強以致之,襲焉而為之也。當時而動,如龍如虎,出乎而爾,急如電閃。當時而靜,寂然湛然,居其所而穩如山岳。且靜無不靜,表裡上下全無參差牽掛之意,動無不動,前後左右均無遊疑抽扯之形,洵乎若水之就下,沛然莫能御之也。

Ér yào fēi miǎnqiáng yǐzhì zhī, xí yān ér wéi zhī yě. Dāngshí ér dòng, rú lóng rúhǔ, chū hū ér ěr, jí rú diàn shǎn. Dāngshí ér jìng, jìrán zhàn rán, jū qí suǒ ér wěn rú shānyuè. Qiě jìng wú bù jìng, biǎo lǐ shàngxià quán wú shēn chà qiānguà zhī yì, dòng wú bùdòng, qiánhòu zuǒyòu jūn wú yóu yí chōu chě zhī xíng, xún hū ruòshuǐ zhī jiù xià, pèi rán mò néng yù zhī yě.

The movements of Tàijíquán太極拳 do not come by force, they come naturally. When it moves it is like a dragon and tiger, so quickly like thunder. When it is quiet it is peaceful like a still mountain. When it is quiet, the inside and outside balance. When it moves, every part is moving, from front to back, let to right with no interruption, flowing like water that cannot be stopped.”

When we practise Tàijíquán we move beautifully and gently. Once we move, we move from inside out and when one part moves everything moves together. It is like the description of water. This is the true Tàijíquán movement, it flows along like water and you cannot stop it.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.